Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka

GDPR

Vážení klienti,
vážíme si spokojených zákazníků a v souvislosti se změnou legislativy si Vám dovolujeme zprostředkovat informace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR) Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Správcem osobních údajů je Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka, se sídlem Cihlářova 656/7, 142 00, Praha 12 – Kamýk, IČO 6924204, DIČ CZ9610190117, webové stránky www.orchestrdh.cz. Jako správce osobních údajů určujeme, jak a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu budou osobní údaje zpracovávány, a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?
Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které nám sami dobrovolně a bezplatně poskytnete. Jedná se o tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, telefon, e-mail a v případě spolupracovníků ještě datum narození, hudební vzdělání, praxe a dovednosti.

K jakým účelům osobní údaje využíváme a zpracováváme?
Bez souhlasu klientů zpracováváme osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě nebo v listinné podobě.

Jak dlouho údaje zpracováváme?
Osobní údaje zpracováváme v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu (např. realizace nákupu vstupenek) a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu se Symfonickým orchestrem Dalibora Havlíčka. V případě, že jste nám poskytli své osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním bez vzniku smluvního vztahu (např. pro zasílání informací a nabídek), budou tyto osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let nebo až do odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním.

Musíte osobní údaje poskytnout?
Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy se Symfonickým orchestrem Dalibora Havlíčka dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů nedokážeme požadovanou dodávku zboží či poskytnutí služby poskytnout.

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?
Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží, služeb či k spolupráci.

Jakým způsobem zajišťujeme ochranu osobních údajů?
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Disponujeme kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem či přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu osobní údaje poskytujeme či předáváme?
Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv. Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné, míře ochrany údajů, jakou poskytujeme my sami.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?
V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na informace, které jsme splnili tímto dokumentem. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, kdykoliv se můžete dotázat a my Vám do 30 dní doložíme, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.

Právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat doplnění či opravu osobních údajů.

Můžete požádat písemně o výmaz osobních údajů, pokud už nechcete, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje, popř. omezení jejich zpracování. Na Vaši žádost smažeme všechny Vaše osobní údaje, pokud nejsou vázány jiným zákonem (např. evidence daňových dokladů) Na výmaz potřebujeme 30 dní. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle organizace, písemně na adresu sídla organizace nebo mailem na adresu orchestrDH@gmail.com.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?
V případě, kdy zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy.

Jak informujeme o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?
Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když nám poskytuje některé osobní údaje. Toto poučeni a další detailní informace jsou veřejně přístupné na našich internetových stránkách www.orchestrDH.cz.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?
Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

← zpět